Platform over bouwmaterieel & bouwmachines
Nieuws

Ecologische begeleiding Bossche Broek

bossche_broek_ecologische_begeleding-kopieren

28 juni 2019 Leestijd 3 minuten

Deel dit artikel

Opdracht
Ten zuiden van ’s-Hertogenbosch ligt natuurgebied Bossche Broek, een open en nat natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is onderdeel van Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Deze natuur heeft te lijden onder stikstofdepositie. De provincie Noord-Brabant moet op grond van de habitatrichtlijn zorg dragen voor de instandhouding van deze habitatgebieden. Dit wordt gedaan via het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin herstelmaatregelen zijn opgenomen gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur.

In het Bossche Broek zijn eind 2018 zogeheten PAS-maatregelen zoals maaien, struweel verwijderen en baggeren of herprofileren watergangen uitgevoerd. Daarnaast zijn duikers gelegd en stuwen gebouwd. Hiermee hoopt Staatsbosbeheer kwelwater beter vast te houden en het zure regenwater sneller af te kunnen voeren. Staro Natuur en Buitengebied is vanuit aannemer Van Beers Hoogeloon gevraagd om een ecologisch werkprotocol te schrijven en de werkzaamheden ecologisch te begeleiden.

Aanpak
Staro heeft een ecologisch werkprotocol geschreven ten behoeve van de uitvoering van de PAS-maatregelen. Voor elke maatregel zijn verplichtingen benoemd die:

  • Negatieve effecten op (mogelijk) aanwezige beschermde soorten (vissen, vogels, kleine marters, das, amfibieën, vleermuizen en planten) voorkomen
  • Verspreiding van (invasieve) exoten voorkomen
  • De bodemdruk beperken

 

bossche-broek-2-kopieren

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Staro in een Toolbox medewerkers geattendeerd op de relevante punten ecologisch werkprotocol. Daarnaast zijn locaties met hoge ecologische waarden gemarkeerd voor behoud en heeft de ecoloog de uitvoeringswerkzaamheden begeleidt. Dit in overleg met de aannemer en de directievoerder vanuit Staatsbosbeheer.

Resultaat
Uiteindelijk zijn negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen en is verspreiding van invasieve exoten tegengegaan. Er zijn dassen- en vossenholen gemarkeerd en locaties met grote waternavel (invasieve exoot) uitgerasterd. Het opschonen van sloten is uitgevoerd onder ecologische begeleiding vanuit Staro, waarbij onder andere grote modderkruipers en kroeskarpers afgevangen zijn en (elders) uitgezet. Daarnaast zijn de sloten slechts gedeeltelijk gemaaid om voldoende geschikt habitat voor beschermde soorten te behouden en de bereikbaarheid van de sloten voor snoek te voorkomen. Locaties met krabbenscheer zijn hierbij overgeslagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Frank Wekking

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Bouwmat? Neem contact met mij op.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details